Resource

Planu Implementasaun 2022-2023 Estratéjia Nasionál ba Protesaun Sosiál 2021-2030 Timor-Leste

Government of Timor-Leste
2022
78
Asia and the Pacific
Timor-Leste
Report
Other

Summary (Other)

Estratéjia Nasionál Ba Protesaun Sosiál (Enps) 2021-2030 Aprova Ona Iha Konsellu Ministru Iha Loron 11 Novembru 2021, No Publika Ona Tuir Rezolusaun Governu No. 132/2021 Data 9 Dezembru. Dokumentu Ida Ne’e Mos Sei Aprezenta Planu Anual Implementasaun (Pai) Ba Tinan Rua Dahuluk, Tinan 2022-2023.

661 229
30.03.2023